Giới thiệu khóa học


Nội dung khóa học (2 giờ)

PHẦN 1: VALVE
 Valve (08:12)
PHẦN 2: CENTRIFUGAL PUMP
 Centrifugal Pump (07:58)
PHẦN 3: FAUCET
 Faucet (14:16)
PHẦN 4: VILOSITY IN PIPE
 Vilosity in pipe (07:30)
PHẦN 5: MAINFOLD
 Mainford (10:24)
PHẦN 6: SOLAR HEATING
 Solar heating (12:11)
PHẦN 7: HUMAN COMFORT VENTILATION
 Human comfort ventilation (12:52)
PHẦN 8: AXIAL CHECK VALVE ( MOTION )
 Axial check valve (11:03)
PHẦN 9: HVAC AEC
 HVAC AEC (11:28)
PHẦN 10: ELECTRONICS COOLING
 Electronics cooling (12:07)

Đăng ký khóa học

Thanh toán một lần

6,000,000 đ Đăng ký